Facebook

Přihlášení zpravodaje

Máte-li zájem dostávat e-mailem zdarma informace a aktuality o laminátech a dalších materiálech, prosím zaregistrujte se k odběru.

E-mail
Jméno Příjmení
Společnost Zařadit do skupiny

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů byla vytvořena, abychom toho, kdo navštíví stránky www.laminat4u.cz  a www.laminatyprotruhlare.cz (dále jen „Uživatel“) seznámili s tím, jak shromažďujeme, používáme a chráníme jeho osobní i všeobecné údaje.

Osobní údaje
Aniž by společnosti Ing. Petr Německý, Laminat4U (dále jen Laminat4U), Uživatel sdělil jakékoli osobní údaje, může se podívat na její internetové stránky. Avšak přístup do jejich vybraných částí může být ze strany společnosti Laminat4u podmíněn poskytnutím některých osobních údajů.

Používáním internetových stránek Laminat4U Uživatel, resp. osoby jednající jménem Uživatele nebo Uživatele platně zastupující, společnosti Laminat4u, výslovný souhlas (i) se zpracováním svých osobních údajů, jakož i údajů subjektu jehož jménem jednají, resp. jehož platně zastupují, v rozsahu tak, jak je poskytl(y) při specifikaci Uživatele anebo smluvní strany v rámci objednávky zboží či služeb, a to pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) na dobu do pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (ii) se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, (iii) s tím, aby jím sdělené osobní údaje, jakož i údaje o subjektu jehož jménem jedná, popř. jehož platně zastupuje, byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného společností (Laminat4u).

Poskytnutí osobních údajů, jakož i údajů o subjektu jehož jménem jedná, popř. jehož platně zastupuje, je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti (laminat4U), a dále má Uživatel právo dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůzejména přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním společností Laminat4U, tj. správcem údajů, porušeno (v případě fyzických osob) jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, (a v případě i právnických osob) právo na dobrou pověst či právo na ochranu jména (obchodní firmy). Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Laminat4U.

Všeobecné údaje o uživateli
Společnost Laminat4u rovněž shromažďuje údaje o návštěvě Uživatelů na svých internetových stránkách. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují osobu Uživatele. Mohou zahrnovat stránky, které Uživatel navštívil anebo soubory, které zobrazil či stáhnul. Příslušné informace pomáhají společnosti Laminat4U rozvíjet a neustále zlepšovat služby podle individuálních potřeb a preferencí Uživatelů.

Společnost Laminat4u si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli usnadní další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Laminat4u používají cookies. Na základě těchto anonymních dat sleduje společnost Laminat4U například celkový počet návštěvníků na svých stránkách.

Nechce-li Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některých funkcí těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky
Na webových stránkách firmy jsou uvedeny odkazy i na  jiné internetové stránky, které jsou vlastněné a spravované třetími osobami, nad nimiž nemá naše společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů. Naše společnost nenese jakoukoli odpovědnost za činnost těchto třetích subjektů.

Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do jejich bezpečnosti, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Laminat4U k těmto stránkám.

Změna údajů o Uživateli
Uživatel může své osobní údaje kdykoli v budoucnu změnit.

Registrovaní Uživatelé mohou obdržet e-mail obsahující aktuality, produktové novinky atd. Pokud si Uživatel nepřeje tyto e-maily nadále obdržet, může jejich zasílání zrušit.

Závěrečná ustanovení
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a naše společnost za ně nenese jakoukoli odpovědnost.

Uživatel vyjadřuje souhlas s Ochranou osobních údajů a pravidly uvedenými v Dohodě o přístupu tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek www.laminat4u.cz, www.laminatyprotruhlare.cz  či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci www stránek Laminat4U.